Colofon

De serie Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 is een initiatief van Peter de Ruiter en wordt uitgegeven in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds.

© 2014 de auteurs, nai010 uitgevers, Rotterdam

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht. nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uit- gave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam.

© 2014, c/o Pictoright Amsterdam

Niet alle rechthebbenden van de gebruikte illustraties konden worden achterhaald. Belanghebbenden wordt verzocht contact op te nemen met nai010 uitgevers, Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam, info@nai010.com

De samensteller en nai010 uitgevers hebben getracht alle rechthebbenden van de in deze bundel opgenomen teksten te achterhalen. De teksten zijn gepubliceerd met toestemming van de auteurs, dan wel de erven van de auteurs. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, verzoeken wij zich tot de uitgever te wenden.


Cultuurfonds ondersteunt uniek naslagwerk kunstkritiek

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt een uniek naslagwerk over kunstkritiek in Nederland, waarvan de eerste twee delen op vrijdag 4 april worden gepresenteerd in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De reeks - met in totaal elf delen - staat onder redactie van Peter de Ruiter en Jonneke Jobse.

Het gaat om een zorgvuldige selectie van enkele honderden teksten van toonaangevende critici  - kunstkritieken, journalistieke bijdragen, interviews en essays – biedt een breed publiek toegang tot belangwekkende kunst- en cultuur-historische ontwikkelingen, bezien vanuit de Nederlandse kunstkritiek.

Het Cultuurfonds kende een bedrag van € 170.000 toe aan de totstandkoming van deze reeks, die wordt uitgegeven door nai010 uitgevers.


Website

De site is gebouwd door Henk Ferkranus met Sandvox op een Mac.

Het cirkelvormige logo-ontwerp is vervaardigd door Hanneke Croonen van KlikOpBlik.nl.

Op de hele website is een zogenaamd “web safe” font gebruikt (geschikt voor Windows en Mac-gebruikers); Web / Verdana / Standaard / 12 punts.


Compatibiliteit

De website is niet alleen op een pc, maar ook voor smartphones en tablets geoptimaliseerd.

LOGO (als EPS)

Als u ons logo als EPS bestand wilt gebruiken, kunt u rechts bovenin op het rode logo klikken, dan opent de pdf in een nieuw venster.

rood site
© 2014/2018 kunstkritiek.com - Kunstkritiek In NederlanD 1885-2015